[:mk]

Услови и правила за купување

Цените на сите производи на www.zashtitnaoprema.mk се изразени во денари со вклучен ДДВ.

Во согласност со политиката на компанијата, Заштитна опрема MK го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на компанијата, без известување за корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена.

Количините на производите се ограничени. Согласно тоа, одредена нарачка може да биде откажана поради исцрпување на залихите.

Купувачот може да избере еден или повеќе производи од понудата на www.zashtitnaoprema.mk. Купувачот може да ја откаже, дополни или коригира нарачката во било кое време, пред да го реализира плаќањето. При нарачката, задолжителни се податоците за контакт, како и адреса за испорака.  При евентуални технички проблеми со интернет страната, www.zashtitnaoprema.mk има право да ја одбие нарачката или да го прекине процесот на купување, и нема обврска да изврши никакво обесштетување, освен враќање на средствата од  купувачот.

Купувањето можете да го остварите со следните платежни картички, издадени од било која банка: Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro (само доколку има CVV2/CVC код на позадината од картичката), а наплатата се извршува преку нашиот партнер Комерцијална банка АД Скопје.

Поддршка на корисници

За било какви информации и прашања во врска со реализацијата на интернет продажба може да се јавите на телефонот +389 2 3110-903 кој е достапен во периодот од 08:00 часот до 16:00 часот или да не контактирате 24/7 преку нашиот e-mail info@zashtitnaoprema.mk.

Политика на испорака на производи

Нарачаните производи ќе Ви бидат доставени најдоцна 2-7 дена по извршената уплата  на адресата која сте ја навеле како адреса за испорака, освен за производи кои треба да се изработат по нарачка Трошоците за испорака на територијата на Р. Северна Македонија се наплаќаат доколку нарачката е под 3.000 денари и изнесуваат 130 денари за било која адреса на територија на Р.Северна Македонија.
Купувачот може да ги подигне купените производи директно од просториите на Заштитна опрема  без дополнителни трошоци за испорака, во период од понеделник до петок од 8-15 ч. 
Испораката не се врши во деновите од понеделник до петок по 16 часот, во сабота, недела и на државни празници.
Пред испорака на производот, купувачот ќе биде телефонски контактиран, на телефонскиот број оставен за контакт со цел потврдување на датумот и времето на испораката.
Доколку нарачката е направена по 16 часот, истата од наша страна ќе биде проверена наредниот работен ден  и откако ќе се добие потврда за успешната трансакција, започнува да тече периодот за испорака. Доколку нарачката е направена во петок по 16 часот, сабота, недела или во неработен ден, целата постапка започнува од првиот нареден работен ден. Во рокот на испорака не се пресметуваат викендите и неработните денови.
При превземање на производот, секој купувач е должен истиот да го провери од евентуални оштетувања при транспорт, а доколку се работи за повеќе производи, да провери дали некој производ недостасува.  Доколку производот е испорачан оштетен, или одреден производ од нарачката недостасува, купувачот треба да не информира веднаш, како би преземале мерки за отстранување на ненамерната грешка. Во овој случај, трошоците за замена на производот нема да бидат на товар на купувачот. Доколку купувачот сака да го замени производот, должен е да го чува неоштетен, неотпакуван и неупотребуван заедно со сите приложени документи.

Прием на производи

Производите се доставуваат до влезната врата на куќата односно до влезот на станбена зграда. Производот/ите се спакувани во соодветни кутии, како заштита од евентуални оштетувања и се осигурани од губење или оштетување за време на транспортот. Во моментот на прием на производите, должни сте истите да ги прегледате и веднаш да приговорите за евентувални надворешни оштетувања на истите. Евентуалниот приговор треба да биде упатен на телефонскиот број за подршка на корисници и кај лицето кое ја врши испораката, во спротивно сите подоцнежни рекламации во однос на надворешни оштетувања на производите нема да бидат прифатени.

Враќање и замена на производи

Купувачот има право да врати купен производ во период од 10 дена од датумот на испорака, под услов производот да е во иста физичка состојба во која е испорачан, неотпакуван и неупотребуван. Средствата ќе ви бидат вратени на истата банкарска сметка која сте ја користеле при плаќање на производот. Според Законот за заштита на потрошувачите, купувачот има право да го замени производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата или бројот. Потрошувачот правото може да го оствари во рок од 15 дена од денот кога производот е купен. Замена на производот со соодветен квалитет се врши ако производот не бил употребуван, ако е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и фискалната сметка или Фактура-испратница кои на потрошувачот му биле издадени заедно со производот. Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот трговецот нема соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), потрошувачот има право по свој избор да бара да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ.

КУПУВАЧОТ Е ЗАПОЗНАТ И СОГЛАСЕН СО УСЛОВИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ЗАШТИТНА ОПРЕМА МК, И СЕ ОБВРЗУВА ДА ГИ ПОЧИТУВА ВО ЦЕЛОСТ.

[:en]

The prices of all products on www.zashtitnaoprema.mk are expressed in denars including VAT.

ZASHTITNA OPREMA MK reserves the right to change prices, in accordance with company policy, without notifying customers. Price adjustment will not be made if the order is accepted.

Product quantities are limited. Accordingly, a particular order may be canceled due to stock depletion.

The buyer can choose one or more products, as well as a package of products from the offer of ZASHTITNA OPREMA MK. The buyer can cancel, supplement or correct the order at any time, before making the final payment.The contact details are required, as well as the delivery address.  In case of any technical problems or errors with the website, ZASHTITNA OPREMA MK has the right to reject the order or terminate the purchase process, and we are not obliged to make any compensation, except the return of the funds paid by the buyer.
You can make the purchase with the following payment cards, issued by any bank: Visa, Visa Electron, MasterCard and Maestro (only if there is a CVV2 / CVC code on the background of the card), and the payment is made through our partner Komercijalna Banka AD Skopje.

Customer support

For any information and questions regarding the realization of online sales you can call the phone +389 2 3110-903  which is available in the period from 08:00 to 16:00 or contact us 24/7 through our e- mail info@zashtitnaoprema.mk

Product delivery policy
The ordered products will be delivered to you no later than 2-7 days after the payment, to the address you specified as the delivery address. The price of delivery 130 denars for any address on the territory of the Republic of N. Macedonia, if the order is above 3,000 denars the delivery is free.
The buyer can pick up the purchased products from the premises of the Zashtitna Oprema, without additional delivery costs, from Monday to Friday from 8-15pm.
Delivery on Monday to Firday after4pm , on Saturdays, on Sundays and on public holidays is not made.
Before the delivery of the product, the buyer will be contacted by phone, on the phone number left for contact, to confirm the date and time of delivery.
If the order is made after 4 pm, it will be checked by us the next working day, and after receiving confirmation of the successful transaction-collection, the delivery period begins. If the order is made on Friday after 4 pm, Saturday, Sunday or on a non-working day, this procedure starts from the first following working day. Weekends and non-working days are not included in the delivery deadline.

Every buyer is obliged when checking the product, to check it for possible damage during transport, and if it is more than one product, to check if any product is missing. If the product is delivered damaged, or a certain product is missing from the order, the buyer should inform us immediately, in order to take measures to eliminate the unintentional error. In this case, the cost of replacing the product will not be borne by the buyer.
 If the buyer wants to replace the product, he is obliged to keep it undamaged, unpacked and unused together with all attached documents. 

Receipt of products
The product / s are delivered to the front door of the house, ie to the entrance of a residential building. The product (s) are packed in suitable boxes as protection against possible damage and are insured against loss or damage during transport. At the time of receipt of the product / s, you are obliged to inspect them and immediately complain about possible external damage to the product / s. Any objection should be sent to the customer support phone number and to the person making the delivery, otherwise all subsequent complaints regarding external damage to the product (s) will not be accepted.

Return and replacement of products
The buyer has the right to return the purchased product within a period of 10 days from the date of delivery, provided that the returned product is in the same physical condition in which it was delivered, unpacked and unused, with all labels and markings that it had at the time of receipt. The funds will be returned to the same bank account you used to pay for the product. According to the Law on Consumer Protection, the buyer has the right to replace a product that has the appropriate quality and that does not fit in terms of shape, size, model, color or number. The consumer can exercise the right within 15 days from the day when the product is purchased. Replacement of the product with appropriate quality is performed if the product has not been used, if the appearance of the product, use properties, seals, factory labels are preserved, as well as the fiscal invoice or Invoice-delivery note issued to the consumer together with the product. If at the moment of submitting the request from the consumer the trader does not have a suitable product (product that will suit his needs), the consumer has the right to voluntarily request to terminate the contract and to demand a refund of the paid amount.

THE BUYER IS ACKNOWLEDGED AND AGREED WITH THE TERMS AND RULES FOR USING THIS WEBSITE, AND COMMITS TO GIVE HIM.

[:]903

Search for:
X